Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Työnantajana henkilöstövuokrausalalla

Vuokratyössä työsopimus solmitaan vuokraajayrityksen ja työntekijän välille. Vuokrausyritys on siis työntekijän työnantaja, ja sillä on näin ollen oikeus johtaa työtä ja velvollisuus valvoa työn tekemistä. Vuokrausyritys vastaa myös palkanmaksusta sosiaaliturvamaksuineen ja vuosilomien antamisesta. Työn järjestelyihin ja suorittamiseen liittyvät välittömät velvollisuudet ovat kuitenkin työn tilaajalla, siis käyttäjäyrityksellä, joka ohjaa työntekijää ja päättää työtehtävistä. Henkilöstövuokrauksessa työturvallisuudesta vastaavat sekä vuokrayritys että käyttäjäyritys. Työturvallisuusvastuun jakamisesta, kuten tietysti muistakin asiakassuhteeseen ja työntekijöihin liittyvistä asioista, on syytä sopia tarkasti asiakassopimusta solmittaessa. Asiakassopimus tulee tehdä kirjallisena. Henkilöstövuokrausalan työnantajana sinulla tulee olemaan paljon vastuuta ja velvollisuuksia, jotka alkavat jo rekrytointivaiheessa. Huolehdittavia asioita ovat muun muassa: • ammattitaitovaatimusten ja työn luonteesta tiedottaminen työnhakijoille
• hakijoiden ammattitaidon, kokemuksen ja sopivuuden selvittäminen täytettävään työpaikkaan nähden
• riittävän perehdytyksen ja työsuojeluopastuksen järjestäminen
• sen varmistaminen, että käyttäjäyritys tarjoaa turvalliset ja asianmukaiset työolot sekä noudattaa työaikalakia
• lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen.
Ota pykälistä selvää Työnantajana toimivaa yritystä koskevat monet säädökset, muun muassa työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Vuokratyössä noudatetaan käyttäjäyrityksen työehtosopimusta, ellei vuokraajayritystä koske jo jokin toinen työehtosopimus. Tärkeää on myös muistaa, että henkilöstövuokrausyrityksen asiakasyritykset saavat käyttää vuokratyövoimaa vain kiireaikoina. Ulkopuolisen työvoiman hyödyntäminen pysyväisluonteiseen tai pysyvään työhön on siis rajoitettua. Henkilöstövuokrausalan työntekijän tulee huomioida myös tietosuojalainsäädäntö: työntekijästä saa kerätä vain tarpeellisia tietoja, eikä niitä saa luovuttaa vuokratyövoiman käyttäjäyritykselle ilman työntekijän lupaa. Tietoja ei saa säilyttää työsuhteen päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaista tietoa työntekijän palkkaamisesta ja työantajavelvoitteista sekä työsopimusmalli löytyy esimerkiksi Suomen Yrittäjien julkaisemasta Työnantajan ABC -oppaasta, joka on luettavissa järjestön sivuilla. Työsopimuslakiin ja muuhun henkilöstövuokrausta säätelevään lainsäädäntöön voi tutustua Finlexin sivustolla. Vuokratyöstä kerrotaan kootusti työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa vuokratyöoppaassa. Tehokas apu työsopimusten tulkintaan on Henkilöstövuokrausratkaisu, joka laskee palkat, korvaukset ja lomat automaattisesti eri alojen TES-sääntöjen mukaan.